Strategia małych wygranych polega na tym, że sukces przygotowuje do osiągania następnych sukcesów. Zadowolenie z sukcesu może budzić nadzieję, że osiągniemy następny sukces. A to daje samospełniającą się przepowiednię. Tworzy się pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego, która promuje myśli i działania niezbędne w postępie. Sukces zachęca.

Jeśli coś wydaje się za trudne, zacznij od mniejszego i łatwiejszego zadania.

10 sposobów na realizację w szkole strategii małych wygranych:

  1. Unikanie na początku roku stawiania stopni. Przez pierwszy miesiąc, a nawet dłużej ocenianie przy pomocy informacji zwrotnej. To ogranicza presję i daje uczniom czas na ćwiczenie i podejmowanie prób bez groźby oceniania stopniami.
  2. Podział zadania na mniejsze i rozpoczynanie od łatwiejszej części. Na przykład polecenie najpierw napisania jednego zdania, potem dwóch itd.
  3. Zadawanie uczniom zadań związanych ze sprawami im bliskimi i znanymi. Na przykład recenzja książki, którą uczeń sam wybiera.
  4. Ograniczenie liczby celów, które uczniowie maja osiągnąć. Daje to szansę uczniom na podsumowanie osiągnięcia celów.
  5. Pozwolenie uczniom na wybór spośród kryteriów sukcesu jednego do oceny sumującej. Przy ocenie wykonania następnego zadania uczeń powinien wybrać inne kryterium.
  6. Umożliwienie uczniom poprawy zadania. Dążenie do tego, aby uczeń miał sukces.
  7. Praktyka tworzenie dla siebie instrukcji do rozwiązania zadania. Podążanie za instrukcją powoduje, że uczeń osiąga częściowe sukcesy. Ważne aby miał możliwość konsultacji, gdy coś nie wychodzi.
  8. Codzienne omawianie i odnotowywanie mocnych stron prac uczniów. Może to robić nauczyciel lub sam uczeń.
  9. Omawianie wzajemne sukcesów przez uczniów. Uczniowie wzajemnie doceniają swoje prace. Dokonują oceny koleżeńskiej (nie na stopnie!) małych części zadnia. To pozwala uczniom skupić się nie na całości, a na jej części.
  10. Uczniowie pracują w parach. W trakcie wykonywania zadania uczą się wzajemnie od siebie i wzajemnie się doceniają.

Dobra praktyką jest określenie tylko kilku celów na cały rok szkolny i sukcesywne świętowanie ich osiągania.

Dzięki strategii małych wygranych nauczyciel może skutecznie pozyskiwać informacje, gdzie w procesie uczenia się są jego uczniowie i do tej informacji dostosowywać swoje nauczanie, a to stanowi cel oceniania kształtującego.

Strategia małych wygranych różni się od strategii stawiania przed uczniami dużych wyzwań, które swoją wielkością i trudnością mogą zniechęcić.

Inspiracja artykułem Stephanie Farley  https://www.edutopia.org/article/small-wins-can-add-big-results-middle-school