Pojęcia: „lider” i „menedżer” są często używane zamiennie, ale w rzeczywistości bardzo się różnią. Menedżer dba, aby wszystko przebiegało zgodnie z ustalonymi odgórnie planami, a lider wspólnie z pracownikami wyznacza kierunek, inspiruje i motywuje zespół do działania.

Dobre przywództwo powinno opierać się na liderstwie, a nie tylko na sprawnym menadżerstwie.

Artykuł, z którego korzystam odnosi liderstwo do firmy, ja jednak pomyślałam o liderze – dyrektorze szkoły, a także o nauczycielu – liderze swoich uczniów.

Omówię pięć cech charakteryzujących dobrego lidera w firmie, na stanowisku dyrektora szkoły i nauczyciela w klasie szkolnej.

 1. Lider nastawiony na innych.

Lider w firmie

 • Stosuje takie same wymagania do pracowników i do siebie.
 • Nie sądzi, że ma specjalne prawa i może je wykorzystywać i że zasady, które dotyczą wszystkich innych, nie dotyczą jego.
 • Zasięga opinii innych, bierze je pod uwagę.
 • Mówi: „zrobiliśmy wspólnie”. Przeciwnością takiej postawy jest nastawienie na siebie – „to ja zrobiłem, to ja sam wymyśliłem”.
 • Częściej używa słowa „my”, niż – „ja”.

Dyrektor szkoły

Współpracuje ze swoimi nauczycielami, określa wspólnie z nimi plany; słucha wskazówek innych; docenia wkład innych nauczycieli; jest pierwszym nauczycielem w szkole, czyli pokazuje i dzieli się własnym doświadczeniem w nauczaniu.

Nauczyciel – lider uczniów

Traktuje uczniów po partnersku; nie uważa, że ma specjalne prawa (np., że ma prawo się spóźniać); pyta uczniów o zdanie i bierze ich opinie pod uwagę planując lekcje; tworzy z uczniami wspólną drużynę, podkreśla, że sukces jest wspólny.

 1. Lider stale się uczący

Lider w firmie

 • Każdego dnia uczy się i wchłania coś nowego, nie osiada na laurach.
 • Pyta innych o zdanie – co należy robić?
 • Umie prosić o pomoc.
 • Jest otwarty na nowości i próby.

Dyrektor szkoły

Doskonali się w zarządzaniu i w nauczaniu; włącza innych nauczycieli w decydowanie; potrafi poprosić innych o pomoc; proponuje nauczycielom wypróbowanie nowych idei.

Nauczyciel – lider uczniów

Pokazuje uczniom, że stale się uczy; proponuje uczniom wypróbowanie nowych sposobów; nie jest wszystkowiedzący; potrafi prosić uczniów o pomoc.

 1. Lider, którego czyny są zgodne ze słowami

Lider w firmie

 • Jasno komunikuje plany
 • Zapowiada, co zamierza zrobić i informuje o wynikach.
 • Działania i decyzje są celowe i wspierają określoną inicjatywę.
 • Określa kryteria sukcesu dla podejmowanych działań.

Dyrektor szkoły

Systematycznie informuje nauczycieli o planach (przed ich realizacją), jest w stałym kontakcie z nauczycielami; określa na czym polega sukces; wyjaśnia – jak plany wynikają z celów.

Nauczyciel – lider uczniów

Wyjaśnia uczniom – czego i dlaczego mają się uczyć; określa kryteria sukcesu do lekcji, zadania i sprawdzianu.

 1. Lider przedsiębiorczy

Lider w firmie

 • Jest wizjonerem, który wyznacza ścieżki rozwoju organizacji.
 • Wprowadza idee w czyn.
 • Sprawdza, gdzie znajduje się organizacja, dokąd warto się udać i jak się tam dostać (przy wsparciu i współpracy całego zespołu).
 • Jest skłonny podjąć niezbędne ryzyko
 • Dzieli się pomysłami z innymi, słucha ich opinii.

Dyrektor szkoły

Prowadzi Radę Pedagogiczną pokazując jej nowe trendy i idee; proponuje nowe działania i projekty, sam bierze udział w ich realizacji; potrafi adekwatnie ocenić możliwości szkoły i nauczycieli.

Nauczyciel – lider uczniów

Jest pasjonatem swojego przedmiotu i razem z uczniami zgłębia jego tajniki; pokonuje wraz z uczniami lukę pomiędzy: tym gdzie są, a tym – gdzie powinni być.

 1. Lider stawiający na ludzi.

Lider w firmie

 • Rozumie, że ich ludzie są najcenniejszym produktem firmy.
 • Pomaga innym, gdy potrzebują pomocy.
 • Pozwala pracownikom ryzykować.
 • Skupia się na rozwoju i szkoleniu pracowników.
 • Stara się być coachem dla swoich pracowników.
 • Swoja postawą motywuje pracowników do pracy.
 • Stale i na bieżąco informuje zespół, o tym jak przebiega praca i o występujących trudnościach.

Dyrektor szkoły

Ceni swoich nauczycieli; udziela nauczycielom pomocy, gdy o nią poproszą; pozwala na podejmowanie wyzwań i ryzyka; dba o doskonalenie nauczycieli; jest coachem dla nauczycieli; okazuje empatię nauczycielom; stwarza warunki do motywacji nauczycieli; jest w stałym kontakcie z nauczycielami.

Nauczyciel – lider uczniów

Chce pomagać uczniom się uczyć; rozumie, że szkoła jest dla uczniów; udziela pomocy uczniom; chętnie pomaga uczniom w ich sprawach osobistych, zna swoich uczniów; stwarza warunki do motywacji uczniów do nauki; jest w stałym kontakcie z uczniami.

Inspiracja artykułem Barta Fanelli