Przedstawiam cztery sposoby na zorganizowanie pracy zespołowej podczas lekcji. Niektóre z nich są dobrze znane, ale warto je przypomnieć. Motywowanie uczniów do nauki poprzez wspólne działania, pomaga im uczyć się od siebie nawzajem i budować zaufanie do swoich umiejętności. Warte są stosowania.

  1. 4 ROGI – układanka

Jest to rodzaj układanki złożonej z 4 części. Dzielimy temat na 4 części, do każdej przygotowujemy odpowiednie materiały. Dzielimy uczniów na 4 grupy, które w rogach klasy zapoznają się z materiałami przydzielonej części i o nich dyskutują. Materiały mogą mieć pytania pomocnicze, które ułatwią dyskusję. Wszyscy uczniowie stają się „ekspertami” w przydzielonym  obszarze. Następnie uczniowie w każdym rogu odliczają kolejno i spotykają się w innych grupach o tym samym numerze. Każdy uczeń wyjaśnia swoją część pozostałym.

Ten sposób zwiększamy zaangażowania uczniów i pozwalamy na większą samodzielność, ponieważ uczniowie muszą wspólnie poznawać temat, i pełnić rolę odpowiedzialnego eksperta w określonym temacie.

  1. Sprawdzamy wyniki

Uczniowie w grupach dostają kilka tych samych zadań do rozwiązania. Mogą je rozwiązywać wspólnie lub podzielić się pracą pomiędzy członkami grupy. Pod koniec pracy, nauczyciel ogłasza wyniki. Jeśli grupa nie otrzymała prawidłowego wyniku, to uczniowie pracują razem, aby dowiedzieć się, gdzie popełnili błąd i starają się go wspólnie naprawić. Ten sposób zachęca uczniów do wspólnego szukania błędu i wzmacnia odpowiedzialność za pracę całej grupy.

Kłopotliwa może być nierównomierna praca grup. Warto mieć dla grup, które dobrze sobie poradziły z rozwiązaniami, dodatkowe zadanie lub pozwolić na konsultacje pomiędzy grupami.
3. STACJE

Każda stacja ma polecenie do wykonania dla uczniów. Uczniowie w grupach przechodzą od stacji do stacji i rozwiązują problemy/zadania lub odpowiadają na pytania. Dobrze jest podać uczniom czas na przebywanie w jednej stacji, wzmaga to odpowiedzialność uczniów.

Warto też zamieścić koperty z rozwiązaniami zadań, aby uczniowie mogli sprawdzić swoje odpowiedzi, po wykonaniu zadania.

Stacje są bardzo użyteczne przy powtórzeniu i przy przygotowaniu do sprawdzianu.
Dodatkową korzyścią jest poruszanie się uczniów po klasie, uczniowie wtedy lepiej się koncentrują.

  1. Karty

Karty mogą służyć do szukania: podobieństw, różnic i kategorii. Nauczyciel opracowuje karty (obrazy, hasła itp.), każda z grup ma zestaw tych samych kart. Nauczyciel pokazuje obraz lub jedną z kart i poleca zespołom:

  • Wybranie tych kart, które są podobne do przedstawionego obrazu – podobieństwa.
  • Wybranie tych kart, które różnią się od przedstawionej karty – różnice.
  • Pogrupowanie kart – stworzenie kategorii

Uczniowie wykonując polecenie muszą uzasadnić swoje decyzje. Wyniki prac grupy mogą różnić się od siebie, a porównywanie wyników pracy grup może poszerzyć rozumienie zagadnienia.

Stworzenie kart może być pracochłonne, ale mogą one służyć przez lata i nauczyciele mogą się nimi wymieniać.

We wszystkich pomysłach wymagane jest przygotowanie materiałów przez nauczyciela. Jednak podczas lekcji to już uczniowie samodzielnie pracują, a nauczyciel służy im pomocą. Opracowane materiały mogą być również wykorzystane w następnych latach lub przez innych nauczycieli.

 

Inspiracja artykułem Chyanne Freitas

https://www.edutopia.org/article/5-ways-to-boost-engagement-in-high-school-math-classes