Artykuł pokazujący różne formy informacji zwrotnej:

 • List do ucznia
 • Kolory
 • Tabela
 • Tryb recenzji
 • Piktogramy
 • Informacja zwrotna ustna

Wybór formy zależy od nauczyciela, ale warto sprawdzić jaka forma “trafia” do ucznia. Można uczniów o to zapytać i dostosować się do ich potrzeb.

2 strony czytania

Nie ma jednej dobrej formy informacji zwrotnej. Dobieramy ją w zależności od etapu procesu uczenia się, na którym uczeń jest, jego wieku, specyfiki przedmiotu, rodzaju pracy i w końcu od potrzeb jakie ma uczeń.

Najlepiej poszukać takiego rozwiązania, które połączy wysiłek wkładany przez nauczyciela i korzyść płynącą z informacji zwrotnej dla ucznia.

Oto kilka sposobów/form informacji zwrotnej dla ucznia:

1. List do ucznia.

To najbardziej klasyczny sposób przekazywania informacji zwrotnej. Nauczyciel, opierając się na wcześniej podanych kryteriach sukcesu pisze list do konkretnego ucznia, w którym zazwyczaj zawiera cztery elementy informacji zwrotnej:

 • co uczeń zrobił dobrze
 • co ma poprawić
 • jak ma poprawić
 • jak ma się dalej rozwijać

Przy czym nie wszystkie elementy muszą wystąpić. W przypadku bezbłędnej pracy ucznia nie stosujemy drugiego i trzeciego elementu informacji zwrotnej, bo praca ucznia nie zawiera błędów, więc nie można ich wskazać ani określić sposobu poprawy.

W sytuacji, z kolei, kiedy praca ucznia zawiera bardzo dużo błędów, wystarczająco dużym wyzwaniem jest ich poprawienie. Wówczas można zrezygnować z czwartego elementu informacji zwrotnej.

List może być zamieszczony w zeszycie ucznia, jego dzienniczku lub przekazany internetowo.

Często list jest wkomponowany w prace ucznia, na przykład uwagi pisane są na marginesie.

2. Kolory

Niektórzy nauczyciele stosują różne kolory długopisu dla każdego elementu informacji zwrotnej. Na przykład kolorem zielonym zaznaczają to co jest zrobione dobrze, niebieskim, to co wymaga poprawy z wyjaśnieniem, jak trzeba poprawić, w ten sposób unikają powtarzania instrukcji, czego dotyczą poszczególne części komentarza.

Inni ustalają inne kolory dla każdego kryterium sukcesu, wtedy nie muszą zaznaczać, jakiego kryterium dotyczy komentarz.

3. Tabela

Tabela do informacji zwrotnej:

Kryteria sukcesu +/- komentarz
Wskazówki do rozwoju:

Nauczyciel w tabeli zapisuje kryteria sukcesu i odnosi się do nich, zaznaczając w drugiej kolumnie:

 • + jeśli wszystko jest zrobione poprawnie
 • +/- jeśli są drobne usterki
 • – jeśli kryterium nie jest spełnione

W trzeciej kolumnie daje uczniowi wskazówki, jeśli uczeń nie wykonał danego kryterium idealnie. W ostatnim wierszu znajdują się wskazówki do rozwoju.

4. “Tryb recenzja”

Jeżeli uczniowie wykonują prace w wersji elektronicznej, to możemy udzielić im informacji zwrotnych wykorzystując tryb recenzji/komentarzy.

Niektórzy nauczyciele robią to także w pracach w wersji papierowej – proszą uczniów o zostawienie szerokich marginesów i zapisują na nich swoje komentarze przy poszczególnych fragmentach pracy.

5. Piktogramy

Piktogramy wykorzystywane są przede wszystkim w klasach najmłodszych. Nauczyciel umawia się z uczniami, że będzie stosował symbole odnośnie kryteriów sukcesu. Na przykład kryterium – mieszczenia się w linii – może być reprezentowany przez trzy linie.

Symbole mogą też być obecne w klasach starszych, ich używanie skraca pisanie komentarza przez nauczyciela.

6. Informacja ustna

Nauczyciel może przekazać uczniowi informację zwrotną ustnie. Wtedy warto zadbać o to, aby uczeń zapisał sobie notatkę z rozmowy, gdyż inaczej szybko zapomni uwagi nauczyciela. Do informacji zwrotnej są te same wskazówki, co do pisemnej, czyli wskazanie, co zostało zrobione dobrze, co trzeba i jak poprawić, jak można się dalej rozwijać.

Te 5 form dotyczy informacji zwrotnej pełnej, zawierającej cztery elementy, ale możemy stosować informacje zwrotna skróconą, na przykład wtedy, gdy chcemy na bieżąco skorygować myślenie ucznia. Jednak warto pamiętać o docenieniu pracy ucznia i jego nie pomijać. Znacznie łatwiej uczniowi przyjąć uwagi nauczyciela, gdy zostanie wcześniej doceniony.

Dobrą techniką dla skróconej informacji zwrotnej jest technika: Dwie gwiazdy i jedno życzenie. Polega ona na wskazaniu – dwóch dobrych stronach pracy ucznia i jednego życzenia (coś, co trzeba poprawić, zrobić lepiej czy inaczej).

Wybór formy zależy od nauczyciela, ale warto sprawdzić jaka forma “trafia” do ucznia. Można uczniów o to zapytać i dostosować się do ich potrzeb.