Nikogo nie trzeba przekonywać do konieczności kształcenia umiejętności sporządzania notatek. Jednak tworzenie tradycyjnych notatek często nie jest efektywne. Napisałam już kilka wpisów o tworzeniu notatek:

https://oknauczanie.pl/sztuka-robienia-notatki

https://oknauczanie.pl/sposob-na-notatki

https://oknauczanie.pl/notatki .

Tym razem o tym, jak nauczyciel może uczyć uczniów sporządzania głębokich notatek.

Przy tradycyjnym sporządzaniu notatek, gdy uczeń notuje w czasie wykładu słowa nauczyciela, to nie wie, co ma zapisać, co wybrać, co jest ważne i przede wszystkim nie potrafi jednocześnie słuchać z uwagą i robić notatkę. Informacje pozostają nieprzetworzone.

W sporządzaniu głębokich notatek pomaga przede wszystkim zwolnienie tempa i koncentracja na najważniejszych ideach i informacjach.

Nauczyciel może pomoc uczniom w sporządzania głębokich notatek.

  • Sygnalizowanie, co jest ważne.

Przede wszystkim, może wygłaszając wykład sygnalizować, co jest ważne. Najlepiej w miejscach kluczowych powiedzieć coś, co uczniów zaciekawi lub wzbudzi ich wesołość, czyli dostarczyć uczniom wzrostu dopaminy. Taka ciekawostka kojarzy się potem uczniom z tematem, dlatego warto, aby była ilustracją dla czegoś ważnego w wykładzie.

  • Cel

Już na początku lekcji/wykładu nauczyciel może podkreślić, co jest ważne poprzez określenie celu. Warto ten cel zapisać na tablicy, aby był dla uczniów stale dostępny i nawiązywać do niego w czasie lekcji.

  • Przerwy w wykładzie

Czas wykładu powinien być przeznaczony na uważne słuchanie, a nie na jednoczesne notowanie. Przerwy służą temu, aby w czasie ich trwania uczniowie notowali swoje myśli i refleksje. Przerwami może zarządzać nauczyciel.

  • Podtytuły i hasła

Korzystne jest dodawanie przez nauczyciela podtytułów w czasie wykładu i zapisywanie ich na tablicy.

Jeśli to jest na przykład wykład na lekcji matematyki na temat dodawania ułamków, to nauczyciel w czasie wykładu może zapisać na tablicy: mianownik i licznik, wspólny mianownik, dodawanie ułamków o tych samych mianownikach itp.

Na lekcji historii poświęconej losom wojny, może zanotować: przyczyny, przebieg, konsekwencje, klęska, zwycięscy itp.

W czasie przerwy na notowanie można najpierw zapytać uczniów, co w tej części było ważne. Można zapisać to hasłowo na tablicy.

Na przykład na lekcji z historii uczniowie mogą podać przy haśle – przyczyny: przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne.

  • Praca w grupach

W przerwach na robienie notatek lub pod koniec lekcji można połączyć uczniów w małe grupy i polecić im stworzenie wspólnej notatki, wykorzystującej hasła napisane na tablicy. Można też zadać uczniom szereg pytań, na które uczniowie odpowiedzą w swojej notatce. Takie pytania mogą pomoc w jej tworzeniu.

Dzięki wspólnej pracy uczniowie mogą lepiej omówić i opisać kluczowe koncepcje, przechodząc od powierzchownego do głębokiego zrozumienia.

Badania przeprowadzone przez M. Brielle Harbin sugerują, że wspólne sporządzanie notatek może wyrównać szanse uczniów, zapewnić wzajemne uczenie się i poprawić wyniki uczniów,

Po wykonaniu notatek w grupach, uczniowie mogą wzajemnie się nimi zapoznać (np. poprzez zapisanie ich w Internecie lub zawieszenie na tablicy). Może to posłużyć udoskonaleniu własnych notatek.

  • Praca z notatkami

Dalszy ciąg pracy uczniów może polegać na wykorzystaniu stworzonych notatek do tworzenia powiązań z innymi przedmiotami lub z wiedzą poznaną już wcześniej lub z zastosowaniami. Takie postepowanie pozwala utrwalić wiadomości zawarte w notatkach.

Korzystałam z artykułu Joshua LaFleur

https://www.edutopia.org/article/teaching-students-detailed-notes?utm_content=linkpos9&utm_campaign=weekly-2024-06-12&utm_medium=email&utm_source=edu-newsletter