Warto wracać do podstaw nauczania, na które składają się: informacja zwrotna, zaangażowanie i dobre samopoczucie uczniów.
Te elementy stosowane do każdego ucznia mogą się wzajemnie wzmacniać.


1. Informacja zwrotna
Informacje zwrotne to jedno z najbardziej czasochłonnych, ale
również przynoszących efekty, działań każdego nauczyciela. Informacja zwrotna ma za zadanie poprawić pracę uczniów, powinna skupiać się na doskonaleniu uczenia się ucznia, a nie na jego ocenianiu.
Ocena pochodzi od łacińskiego słowa, które oznacza „siedzieć obok”. Informacje zwrotne na temat jakości są wynikiem naszego siedzenia obok uczniów. Jeśli przekazujemy informację zwrotną w cyklicznie w trakcie całego procesu, a nie tylko na końcu, to może ona prowadzić do znaczącej poprawy.
Podstawą jest zapewnienie uczniom jasnych kryteriów sukcesu, które są dla nich zrozumiałe i są z nimi uzgodnione. Informację zwrotną, przy jasno określanych kryteriach, uczniowie mogą przekazywać sobie wzajemnie.
Jeśli jesteśmy przytłoczeni udzielaniem informacji zwrotnych, to prawie na pewno możemy założyć, że nasi uczniowie są nią też przytłoczeni.
Warto rozważyć zasadę, że nie musimy udzielać informacji zwrotnych na temat wszystkiego. Informacje zwrotne możemy skoncentrować na jednym lub dwóch atrybutach pracy. Można zapytać ucznia, do jakiej części, czy jakich kryteriów, chciałby otrzymać informację zwrotną. Wtedy informacja zwrotna może być trafiona, gdyż odnosi się do tego, co uczniowi jest potrzebne i jest możliwa do wykorzystania przez ucznia. Istotne jest, aby była tak sformułowana, aby uczeń mógł i chciał z niej skorzystać.
Ważna jest dostarczanie informacji zwrotnej na czas, kiedy praca ucznia jest nadal obecna w jego głowie.
Sugerowałabym trzy określenie dla informacji zwrotnej: trafiona, wykorzystywana i świeża.
Można, a nawet wskazane jest zapytanie ucznia, jak informacja zwrotna pomaga mu się uczyć i taką mu dostarczać.
2. Zaangażowanie
Aby zaangażować naszych uczniów w uczenia się, potrzebujemy, widocznego odniesienie treści do rzeczywistości, powrotu do tego, co już uczniowie wiedzą, organizacji współpracy uczniów i umożliwienie uczniom kreatywności.
• Zastosowanie.
Podawać i wykorzystywać w nauczaniu treści, które są związane z rzeczywistością i nadają sens uczeniu się, również powinny stanowić odpowiednie dla uczniów wyzwanie (trafiały w strefę najbliższego rozwoju ucznia), muszą też być obudowane zasobami, które są dla uczniów dostępne.
Jest to wielkie wyzwania, gdyż podstawa programowa często nie jest dla uczniów ciekawa i jest skonstruowana dla wszystkich uczniów i nie jest dostoswana do potrzeb indywidualnego ucznia, a nawet klasy. Skuteczni nauczyciele znajdują sposoby na połączenie treści z życiem swoich uczniów.
• Odzyskiwanie
Uczniowie potrzebują możliwości powrotu do opanowanych już treści, ale też do łączenia nowej wiedzy z tym, co już wiedzą. Może to odbywać się za pomocą gier, pisania, dyskusji lub dowolnej metody, które wymaga od uczniów odzyskania wcześniej znanych treści. Chodzi o odwołanie się nie tylko do treści opanowanej wcześniej w szkole, ale do tego, co uczniowie już wiedzą z innych źródeł i użycie tego w przedstawieniu i łączeniu z widzą nową.
• Współpraca
Głównym motorem zaangażowania jest współpraca. Kiedy uczniowie pracują razem, rozwijają empatię i poznają i doceniają różne perspektywy. Maja też okazję uczyć się od siebie wzajemnie, co prowadzi to do głębszego zrozumienia i lepszych osiąganych wyników.
• Kreatywność
Chcemy, aby uczniowie generowali nowe pomysły i nowe myślenie w oparciu o angażujące ich treści. Kiedy uczniowie są właścicielami swojej nauki i zaczynają tworzyć innowacyjne podejścia, wiemy, że są w pełni zaangażowani. Dlatego bardzo pożądane jest dawanie i nawet zachęcanie uczniów do samodzielności.
3. Dobre samopoczucie
Informacje zwrotne i zaangażowanie mogą przyczynić się do dobrego samopoczucia, ale nie są możliwe, jeśli nauczyciele i uczniowie nie czują się w szkole dobrze.
Pierwsza sprawa to poczucie każdego ucznia, że jest w klasie widziany i chciany. Warto przekazywać uczniom informacje, że o nich myślimy. Niektórzy nauczyciele mają zwyczaj nagrywać widomość głosową do uczniów nieobecnych danego dnia w klasie.
Ważne jest też dobre samopoczucie nauczyciela, można je sobie zapewnić poprzez kontakty z innymi nauczycielami, którzy nas widzą i doceniają.

Jeśli dobre relacje są zamierzone i pielęgnowane, to wpływają na te najważniejsze trzy czynniki: informację zwrotną, zaangażowanie i dobre samopoczucie.
Inspiracja artykułem Jonathana Eckert autora książki Just Teaching : Feedback, Engagement, and Well-Being for Each Student
https://www.edutopia.org/article/getting-back-to-basics